انجمن علمی آموزشی معلمان زمین شناسی استان خراسان جنوبی   

انجمن علمی آموزشی معلمان زمین شناسی استان خراسان جنوبی راه اندازی شد .

مفصل توضیح می دم .

لینک
دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٩ - ویدا وحیدنیا