نقشه گسل های ايران و مناطق همجوار   

نقشه گسل های ایران و مناطق همجوار

لینک
سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٤ - ویدا وحیدنیا