ماه و خورشيد   

تصويری که فقط در قطب شمال می توان يافت

برگرفته از سايت دکتر مهدی زارع

لینک
جمعه ٢٥ فروردین ۱۳۸٥ - ویدا وحیدنیا