سال ۲۰۰۶   

خبر خوش

سال ۲۰۰۶ ،به عنوان سال زمين شناسی نامگذاری شده است .

سال ۲۰۰۶ بر همه زمين شناسان مبارک باد.

لینک
دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٥ - ویدا وحیدنیا