تاقچوآباد

مشخصات انديس نام انديس:آنومالي تاقچوآباد نوع انديس:فلزينام ماده معدني:طلا نوع ماده معدني: [فلزي]موقعيت جغرافيايي استان: خراسان شهرستان: بيرجند نام زون اكتشافي: 0شهر:  بيرجند بخش:  دهستان: نام راهنماي نقشه 250000/1 مربوطه:بيرجند نام راهنماي نقشه 100000/1 مربوطه:بيرجندنام راهنماي نقشه 50000/1 مربوطه:   مختصات به UTM طول  717589.48604عرض  3650201.3579 موقعيت جغرافيايي طول  41   19   59  عرض  7   58   32 فواصل تا مكانهاي مشخص فاصله انديس معدني تا فرودگاه به كيلومتر:  فاصله انديس معدني تا راه آهن به كيلومتر: فاصله انديس معدني تا نزديكترين شهر به كيلومتر: 54.7 فاصله انديس معدني تا نزديكترين روستا به كيلومتر: فاصله انديس معدني تا مركز استان به كيلومتر: 384.27ارتفاع بلندترين نقطه ناحيه انديس معدني به متر:  ارتفاع از سطح آبهاي آزاد به متر: مشخصات عمومي تعداد نمونه هاي گرفته شده: 14 پتروگرافي:  مقطع صيقلي:  كاني سنگين: 3آناليز:   فرمول شيميائي:  Auنوع كانه:  پاراژنز:  منيتيت، هماتيت، گارنت، پيروكسن، ليمونيت، اپيدوت، زيركن، آپاتيت و اوليژيست. توضيحات: كاني‌زايي از نوع پلاسر طلا و عناصر گروه پلاتين و طلا، نقره با ميزبان كربناته مي‌باشد.ژنز:  سنگ ميزبان: داسيت و توف داسيتي سن سنگ ميزبان: عيار ماده معدني %   توضيحات: PPM  شكل ماده معدني:  ساير موارد: اين آنومالي با وسعت 15 كيلومترمربع در غرب روستاي تاقچوآباد واقع شده است.وضعيت لرزه خيزي ناحيه: غير فعال سابقه وقوع زلزله: توضيحات منابع استفاده شده: گزارش اكتشافات ژئوشيميايي سيستماتيك در ورقه 1:100000 بيرجند تاريخ منابع: 1379نام و نام خانوادگي اقدام كننده: سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور تاريخ ثبت: 

/ 0 نظر / 9 بازدید