براي اندازه گيري شعاع زمين:
در حدود دو هزار سال پيش، اراتوستن، اختر شناس يوناني با استفاده از يك اصل هندسي ساده محيط زمين را محاسبه كرد. او مي دانست كه در شهر سين (آسوان امروزي در مصر) در يك روز معين سال، آفتاب به ته چاهي معروف مي تابد. اراتوستن معتقد بود كه در اين لحظه، اشعه آفتاب كاملاً بر آن نقطه به طور قائم مي تابد. اما در همان روز، در شهر اسكندريه واقع در شمال سين، حتي در هنگام ظهر اشياي قائم سايه اي داشتند. image072.gif
اراتوستن مقدار زاويه ستون قائمي را در آن روز، در شهر اسكندريه محاسبه كرد. او مي دانست كه اين زاويه مساوي زاويه اي است كه ميان سين و اسكندريه نسبت به مركز زمين وجود دارد. اندازه اين زاويه 1/5 محيط دايره و فاصله اسكندريه تا سين 5000 استاديوم (مقياس آن زمان) بود. حاصل محاسبه اراتوستن، 2500 هزار استاديوم (يا 46250 كيلومتر) بود كه به اندازه واقعي محيط زمين، بسيار نزديك است.

براي اندازه گيري جرم زمين :
با قرار دادن مقدار شعاع زمين که در بالا توضيح داده شد ؛ در رابطه g=G(Me/Re2) مقدار Me محاسبه مي گردد.

/ 0 نظر / 6 بازدید