افيوليت های منطقه بيرجند

آميزه های افيوليتی جنوب بيرجند و شمال شرق بصيران ، کم و بيش دگرگون شده اند و در آنها واحد های دونيت ،هارزبورژيت ، لرزوليت و پيروکسنيت وجود دارندکه بطور کامل و يا بخشی ، به سرپانتينيت تبديل شده اند .

در اين منطقه ، به طور کلی سه مجموعه سنگی را به صورت زير می توان تفکيک کرد :

۱. مجموعه آميزه افيوليتی

۲.رسوبات نوع فليشی

۳.سنگ های آتش فشانی گدازه و آذر آواری جوان تر از افيوليت ها

مجموعه آميزه رنگی يا افيوليتی به قبل از کرتاسه تا کرتاسه بالايی تعلق داردکه خود شامل سنگهای اولترامافيک و مافيک، سنگهای دگرگونی و سنگهای رسوبی است .

به نظر ميرسد ، مرحله ی در هم آميختگی مربوط به قبل از ائوسن باشد .

 

مجله رشد پاييز۸۳ 

/ 0 نظر / 9 بازدید