فسیل های کواترنر

تصاویر زیر تعدادی نمونه از اشکال و فسیل های دوره کواترنری می باشد که از مناطق مختلف کره زمین یافت شده اند :

۱. Emiliania huxleyi

Emiliania huxleyi

۲. Equus niobrarensis

Equus niobrarensis

۳.Equus pacificus

Equus pacificus

۴. Glyptotherium texanum

Glyptotherium texanum

۵. Heliosoma

Heliosoma

۶. Lymnaea stagnalis apressa

Lymnaea stagnalis apressa

۷. Mammuthus

Mammuthus

۸. Squalicorax pristodontus

Squalicorax pristodontus

/ 0 نظر / 58 بازدید